III.

A TÁRSASÁG TAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK

 

5.§

 

1.

A Társaság tagjai lehetnek:

a/ rendes tagok

b/ tiszteleti tagok

c/ jogi személy tagok

 

2.

Rendes taggá válik a menopausalis medicina bármely részterületén tevékenykedő magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon engedéllyel szakmai tevékenységet folytató természetes személy, aki belépési szándékát az elnökségnek irásban kinyilvánitja, kötelezi magát a társaság alapszabályának megtartására. A tagdijhátralék, vagy fegyelmi eljárás miatt kizártak újabb tagsági kérelmet nem nyújthatnak be.

 

3.

Tiszteleti tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai élet különböző területein szerzett széleskörű tapasztalatait a Társaság munkájában is hasznosítani tudja. A tiszteleti tagot a közgyűlés választja a Társaság vezetőségének előterjesztése alapján.

 

4.

Jogi személy tag lehet az a jogi személy, aki belépési szándékát írásban kinyilvánítja, évente a jogi személyre megállapitott tagdijat befizeti, továbbá a Társaság működéséhez szakmai, elvi vagy egyéb támogatást tud nyújtani. A jogi személy tagságát a vezetőség javaslatára az elnök hagyja jóvá. A jogi személy tagok jogaikat képviselőjük útján gyakorolják.

 

5.

A rendes és tiszteleti tag joga:

a/ A Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási, szavazati joggal vehet részt.

b/ Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható.

c/ A jogi személy tagok tanácsot alkotnak. A jogi személy tagok tanácsátalkalomszerűen, de évente legalább egyszer a Társaság Elnöke hívja össze.

Az elnök tájékoztatja a tanácsot a társaság tevékenységéről, terveiről. A jogi személy tagok finanszírozási kérdésekben javaslatokat tesznek. A javaslatokat-a vezetőség hagyja jóvá

 

6.

A rendes és tiszteleti tag kötelezettsége, hogy a társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjék.

 

7.

A rendes tagok kötelezettsége, hogy a részükre megállapított tagsági díjat a belépéstől számított 60 napon belül, illetve minden év március 31-ig befizesse a Társaság MNB számla számára. A tagsági díj az alapítás évében mindenkinek 500 Ft, a továbbiakban egyetemi és főiskola végzettség esetén évi 1000 Ft, egyéb végzettséggel rendelkező tagok számára pedig évi 500 Ft. A tiszteleti tag tagdíjfizetésre nem kötelezett. Jogi személy tagdíjának összegét a vezetőség egyedileg és évente hagyja jóvá.

 

8.

A Jogi személy tag joga, hogy

a/ a Társaság közgyűlésén tanácskozási és  indítványozási joggal képviselôje útján résztvegyen,

b/ a jogi személy tag képviselôjét a szóban forgó intézmény vezetôje írásban nevezi ki,

c/ meghatározhatja, hogy az általa nyújtott eseti, vagy rendszeres támogatást a Társaság milyen célra fordítsa.

d/ A társaság vezetősége útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság munkájáról

e/ a Társaság vállalkozási tevékenységében ‑ lehetôség szerint ‑ elsôbbséget kapjon.

 

6.§.

 

A tag tagsági viszonya megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárásával.

Jogi személy tag esetében jogutód nélküli megszűnéssel, kilépéssel, vagy kizárással.

 

1.

A tag kilépési szándékát az elnöknek, vagy a főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.

 

2.

A tagok sorából ki kell zárni azt a személyt, aki a Társasággal szemben fennálló kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget. Ki kell zárni a tagok sorából azokat, akiknek két évet meghaladó tagdíjfizetési hátralékuk van.